Nieuws van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden | Bekijk dewebversie
menzis
Nieuws voor cliëntenraden
20 november 2020
Beste leden van de cliëntenraad,

Menzis Zorgkantoor wil de samenwerking met cliëntenraden versterken. Hiervoor zijn sinds afgelopen zomer online brainstormsessies belegd en kennismakingsgesprekken gevoerd over de huidige ervaringen en wensen voor de toekomst. Dit heeft geleid tot de oprichting van een panel, waarin uitwisseling tussen leden van cliëntenraden centraal staat. Daarnaast gaat Menzis Zorgkantoor de komende maanden een aantal inhoudelijke online bijeenkomsten (webinars) organiseren voor alle leden van cliëntenraden in ons werkgebied. Hieronder leest u meer over deze bijeenkomsten.
 
In de nieuwsbrief van de maand oktober was een korte uitvraag opgenomen rondom het thema Corona. Aan u en andere leden van cliëntenraden is onder meer gevraagd naar de informatiebehoeften. Financiën is één van de onderwerpen die veelvuldig benoemd is. Daarom leest u in deze nieuwsbrief meer over de financiële regelingen voor zorgaanbieders. De uitkomsten van de uitvraag worden gebruikt om u tijdens het vervolg van de Corona-epidemie gerichter te kunnen informeren, bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief of de te organiseren online bijeenkomsten.
 
Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief opnieuw een uitvraag, ditmaal specifiek gericht op cliëntenraden uit de sector verpleging & verzorging. Vanuit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn vanaf 2019 extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit te verbeteren. Menzis Zorgkantoor is benieuwd naar de ervaringen en betrokkenheid van cliëntenraden ten aanzien van het kwaliteitskader. Deze informatie wordt anoniem verzameld en gebruikt in de gesprekken met aanbieders van verpleeghuiszorg.

Met vriendelijke groet, 
 
Marlou Sommer, Emma Gerbenzon en Mariëlle van der Woude
Menzis Zorgkantoor
 
 
Webinars
De adviseurs klantperspectief van Menzis Zorgkantoor willen meer verbindingen gaan leggen met onze Wlz-klanten en hun omgeving. Cliëntenraden zijn voor ons een belangrijke ingang. Tijdens online brainstormsessies en kennismakingsgesprekken is met leden van cliëntenraden gesproken over het verder vormgeven van de samenwerking. Dit heeft onder meer geleid tot het oprichten van een cliëntenraadpanel.

Daarnaast is tijdens deze gesprekken ook gewezen op de rol die Menzis Zorgkantoor kan spelen in het informeren en inspireren van cliëntenraden op thema‚Äôs als wet- en regelgeving, inkoop, technologie en toekomstige woonvormen. Dit heeft ertoe geleid dat Menzis Zorgkantoor vanaf komende maand start met het organiseren van thema- en inspiratiebijeenkomsten voor cliëntenraden. Vanwege de huidige situatie rondom Covid-19 worden de bijeenkomsten in eerste instantie online georganiseerd. Hieronder vindt u de voorlopige kalender voor deze bijeenkomsten:

Datum  Tijdstip Thema
Dinsdag 8 december 2020 14.00 - 15.30 uur Themabijeenkomst Introductie Menzis Zorgkantoor en Inkoop Wlz

Dinsdag 26 januari 2021 14.00 - 15.30 uur Inspiratiebijeenkomst Technologie en digitalisering

Dinsdag 23 maart 2021 14.00 - 15.30 uur Themabijeenkomst Contact met bestuur en achterban


Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten. Daar vindt u ook meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten.
Meer informatie en aanmelden >
 
 
 
Landelijk Congres Cliëntenraden
Op maandag 30 november vindt het Landelijk Congres Cliëntenraden plaats in de vorm van een online talkshow. Het thema van het congres is Dialoog & daadkracht; hoe kunnen cliëntenraden invloed uitoefenen? Hoe heb je het juiste gesprek over wat mogelijk en gewenst is voor de bewoner met het bestuur, de personeelsvertegenwoordiging en de raad van toezicht?
 
Het congres is bedoeld voor cliëntenraden van zorgorganisaties die verpleeghuiszorg aanbieden, zowel intramuraal als extramuraal. Het congres wordt georganiseerd door LOC Waardevolle Zorg en Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).
Meer informatie en aanmelden >
 
 
 
Financiële tegemoetkoming in tijden van corona
In de vorige nieuwsbrief is gevraagd naar de informatiebehoefte van cliëntenraden rondom het thema corona. Uit de antwoorden viel op te maken dat er relatief veel vragen zijn rondom de financiële afhandeling en tegemoetkoming in corona tijd. Kunnen zorgaanbieders gebruik maken van financiële tegemoetkomingen? Welke extra kosten vergoeden zorgkantoren? En hoe wordt de kwaliteit van zorg op zowel korte als lange termijn geborgd?
 
Landelijk zijn er een aantal afspraken gemaakt over de financiële tegemoetkoming gedurende de coronacrisis aan zorgaanbieders binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor is door de Nederlandse Zorgautoriteit een beleidsregel opgesteld op basis waarvan extra kosten als gevolg van corona kunnen worden vergoed en compensatie van de gederfde omzet plaatsvindt. Met als doel dat zorgaanbieders zich kunnen richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Hieronder worden deze afspraken kort uiteengezet.
Lees meer >
 
 
 
Uitvraag Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld om een kwaliteitsverbetering binnen de verpleeghuiszorg te realiseren. Vanaf 2019 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld en heeft uw verpleeghuis een budget ontvangen om de doelen uit het kwaliteitsplan te realiseren.  
 
Omdat de cliënt het uitgangspunt is en u als cliëntenraad de vertegenwoordiger bent, is Menzis Zorgkantoor benieuwd naar uw ervaringen en betrokkenheid ten aanzien van de kwaliteit binnen uw verpleeghuis. We begrijpen dat dit jaar anders loopt in verband met Covid-19 maar desondanks zouden we graag horen wat uw ervaringen van de afgelopen jaren zijn (dus met name toen Covid-19 niet speelde). 

Deze informatie geeft Menzis Zorgkantoor een beeld van de mate van betrokkenheid van cliëntenraden in de kwaliteitsverbetering. De anonieme resultaten worden gebruikt in de gesprekken met uw verpleeghuis en andere verpleeghuizen. 
Naar de vragenlijst >