Nieuws van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden | Bekijk de webversie
menzis
Nieuws van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden
23 februari 2021
Beste leden van de cliëntenraad,
In deze nieuwsbrief leest u over enkele wijzigingen in de regelgeving voor 2021. Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de verlenging van de financiële tegemoetkoming Covid-19. Helaas is de situatie rondom Covid-19 nog niet veranderd, waardoor er opnieuw afspraken zijn gemaakt over de financiële tegemoetkoming in 2021. 
 
Ook willen we u graag informeren over onze eigen voornemens voor dit jaar. We zijn afgelopen jaar gestart met het versterken van de relatie met cliëntenraden. Hiervoor hebben we onder meer een panel van cliëntenraden opgericht en zijn we gestart met het organiseren van online thema- en inspiratiebijeenkomsten voor cliëntenraden. De komende maanden willen we hiermee verder gaan. Daarbij sluiten we graag aan bij uw behoeftes of vragen. Dus heeft u ideeën of suggesties, bijvoorbeeld over relevante thema’s, neem dan gerust contact met ons op.
 
Eind maart staat de volgende bijeenkomst gepland, met als thema ‘Contact met bestuur en achterban’. U kunt hier kosteloos aan deelnemen door u aan te melden via deze link.

Met vriendelijke groet,
 
Marlou Sommer, Emma Gerbenzon en Mariëlle van der Woude
Menzis Zorgkantoor
 
 
Veranderingen regelgeving Wet langdurige zorg 2021
Een nieuw jaar betekent ook enkele wijzigingen in de regelgeving van de langdurige zorg. De belangrijkste en meest opvallende wijziging voor 2021 is de directe toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis (cliënten met een ggz-indicatie). Een groot deel van deze groep kreeg tot 2021 zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 
Mensen met een psychische stoornis die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid krijgen vanaf 2021 dus direct toegang tot zorg op basis van de Wlz. Dit betekent dat zij daardoor voor een langere periode zekerheid krijgen over de zorg die zij nodig hebben en ook niet steeds opnieuw worden beoordeeld.
 
Voor de instroom in de Wlz hebben deze cliënten een (her)-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Door de grote toestroom van ggz-cliënten heeft het CIZ een achterstand in het behandelen van aanvragen. Cliënten moeten hierdoor langer wachten op een besluit. De verwachting is dat eind juni alle cliënten een besluit hebben ontvangen. Tot die tijd blijft voor cliënten die in 2020 een ggz-aanvraag indienden, de zorg doorlopen vanuit de Wmo of de Zvw.
 
Naast de directe toegang voor ggz-cliënten zijn er meer wijzigingen doorgevoerd in de beleidsregels voor de langdurige zorg. Nieuwsgierig naar deze wijzigingen? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de belangrijkste wijzigingen voor 2021 toegelicht in de ‘Informatiekaart regelgeving langdurige zorg 2021’. 
Bekijk de informatiekaart >
 
 
 
Wachtlijst Wlz
Wanneer iemand met een indicatie voor de Wlz nog niet direct opgenomen kan worden in een verpleeghuis of andere zorginstelling, komt deze persoon op de wachtlijst te staan. Deze persoon krijgt dan een wachtstatus. De wachtstatus geeft meer informatie over de wensen en behoeften van de cliënt, en hoe dringend de situatie is. Hoe dringender de situatie, hoe sneller de cliënt een plaats krijgt.  

In de infographic vindt u meer informatie over de wachtstatussen. Download hieronder de infographic. 
Download infographic >
 
Wachtlijst
 
 
 
Verlenging financiële tegemoetkoming Covid-19
Aanbieders van langdurige zorg kunnen ook dit jaar compensatie krijgen voor de financiële gevolgen van corona. Eerder werd al gemeld dat de compensatieregelingen verlengd werden. Nu is ook duidelijk voor welke kosten als gevolg van corona zorgaanbieders compensatie kunnen krijgen in 2021. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de gewijzigde compensatieregelingen inmiddels gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Hiermee kunnen aanbieders zich ook dit jaar blijven focussen op het leveren van zorg.

De regeling voor doorlopende kosten (BR/REG-21148) biedt compensatie in situaties die het gevolg zijn van een corona-uitbraak. Het gaat om de vergoeding van doorlopende kosten bij zorgaanbieders die door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren omdat zij bijvoorbeeld minder cliënten in zorg hebben. Ook kunnen zij afzonderlijke dagbesteding of dagbehandelingsprestaties (per dagdeel) declareren als deze vanwege de coronacrisis op een vernieuwende wijze volwaardig op de woonlocatie wordt geleverd.
Een ander aandachtspunt is het aantal situaties waarvoor een bestuursverklaring vereist is. Deze zijn verminderd en daarnaast vereenvoudigd.

Ook kunnen zorgaanbieders compensatie krijgen voor extra kosten (BR/REG-21149a) die zij vanwege de coronacrisis moeten maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inhuur van extra personeel, meerkosten ten gevolge van het vaccinatieproces of om maatregelen om de instelling corona-proof te maken. De lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval vergoed worden (in 2021) zijn aangepast. Evenals de opsomming van kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding.
 
 
 
Online themabijeenkomsten
Menzis Zorgkantoor is in december 2020 gestart met het informeren en inspireren van leden van cliëntenraden via themabijeenkomsten. Via interactieve sessies zijn deelnemers geïnformeerd over het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor en de trends op het gebied van Technologie en Digitalisering.
 
Gezien de enthousiaste reacties van deelnemers gaan we in 2021 meer themabijeenkomsten organiseren. Vanwege de huidige situatie rondom Covid-19 worden de bijeenkomsten in eerste instantie online georganiseerd.
 
De eerstvolgende bijeenkomst die gepland staat is de themabijeenkomst ‘Contact met bestuur en achterban’ op dinsdag 23 maart 2021 van 14.00-15.30 uur. In onze contacten met cliëntenraden is opgevallen dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop cliëntenraden het contact met de achterban organiseren en de relatie met bestuur onderhouden. In deze sessie worden enkele goede voorbeelden uitgelicht.  

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor bovenstaande bijeenkomst. 
  
Heeft u ideeën of wensen voor toekomstige bijeenkomsten? Onderwerpen die u besproken wilt hebben? Deel uw ideeën of wensen met onze Adviseurs Klantperspectief, via klantzorgkantoor@menzis.nl.
Aanmelden >
 
 
 
Panel cliëntenraden
Sinds afgelopen najaar is een panel van cliëntenraden actief. Dit panel is opgericht om de relatie tussen zorgkantoor en cliëntenraden te verbeteren, waarbij informatie en ideeën tussen beide partijen worden uitgewisseld. Daarnaast stimuleert het panel onderlinge uitwisseling tussen de verschillende deelnemende cliëntenraden.
 
Enkele voorbeelden van onderwerpen die besproken worden:
  • Het contact met de achterban in coronatijd
  • Het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor
  • Informatieverstrekking aan cliënten
  • Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
 
De adviseurs Klantperspectief van Menzis Zorgkantoor organiseren eens per twee à drie maanden een (online) bijeenkomst voor de deelnemende cliëntenraadsleden. Onze wens is om op termijn het panel op te delen naar regio en/of zorgsoort (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz).
 
Heeft uw cliëntenraad interesse om aan te sluiten bij het panel? Of wilt u graag meer informatie? Mail uw interesse naar klantzorgkantoor@menzis.nl. Dan neemt een Adviseur Klantperspectief contact met u.